De impact van corona

Corona heeft in 2021 een grote impact gehad op het leven van cliënten en bewoners. Steeds is ons uitgangspunt geweest het gewone leven zoveel als mogelijk voort te zetten binnen de opgelegde beperkingen. Het corona-coördinatieteam heeft – in overleg met de verschillende afdelingen – afgestemd welke maatregelen en acties voor de organisatie noodzakelijk waren.

Ons uitgangspunt was steeds het gewone leven zoveel mogelijk voort te zetten binnen de opgelegde beperkingen.

Vaccinaties

Dankzij een speciaal opgericht projectteam waren voor de zomer alle bewoners beschermd wonen tweemaal gevaccineerd. Het was een grote logistieke operatie. Om het aantal vaccinaties in Nederland zo snel mogelijk te laten toenemen, is toestemming verkregen om eind van het jaar ook cliënten van verzorgingshuiszorg en eigen medewerkers te vaccineren of te boosteren. De saamhorigheid en motivatie om hieraan mee te werken was heel groot.

Regionaal cohort

Het aantal coronacijfers liep in het najaar zo hard op, dat ziekenhuis St Jansdal en de huisartsen een dringend beroep op de Zorggroep deden om ouderen met corona die geen ziekenhuiszorg (meer) nodig hebben maar ook niet thuis kunnen zijn, op te vangen.
De Zorggroep had hiervoor ruimte op afdeling Brem, maar er waren onvoldoende Zorggroep-collega’s om deze ouderen te gaan verzorgen. Daarom is besloten het samen te doen: met inzet van mensen uit de Zorggroep, vanuit het ziekenhuis én van huisartsenvereniging Medicamus.

Met de regio verbonden: het is een van de pijlers van onze nieuwe strategische koers. De opzet van dit regionale cohort in samenwerking met het ziekenhuis en de huisartsenvereniging is een prachtig voorbeeld van hoe je samen sterk kunt staan!

Coronabanen

Op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn in 2021 tijdelijke coronabanen geïntroduceerd. Mensen uit andere sectoren die ‘op de bank zitten’ konden aan het werk in cruciale sectoren: zorg, onderwijs, kinderopvang en toezicht en handhaving. Coronabanen zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, het gaat om tijdelijke, extra inzet ter ondersteuning van het vaste personeel.

Tussen 1 januari en 30 juni 2021 zijn 85 medewerkers in een coronabaan aangenomen bij de Zorggroep. 25  van hen zijn via samenwerking met het UWV ingestroomd voor een periode van maximaal 6 maanden. Dit initiatief leverde de Zorggroep een nominatie op voor de Diamant, een erkenning voor het in dienst nemen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Na de verlenging van de regeling is nogmaals een groep medewerkers aangenomen tot eind december 2021. In totaal hebben ruim 120  medewerkers een bijdrage geleverd in een corona-baan. Sommigen zijn doorgestroomd in een andere functie in de Zorggroep. Ook is een aantal ingestroomd voor de opleiding tot verzorgende of staat op de wachtlijst om te starten met de opleiding.

Evaluatie corona-aanpak

De corona-aanpak van de Zorggroep is door een externe adviseur aan de hand van het kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO geëvalueerd. Uit deze evaluatie kwam een overall positief beeld naar voren van de crisisaanpak. In het rapport zijn aanbevelingen opgesteld en eind 2021 is een crisiscoördinator toegevoegd aan de ARBO-preventiemedewerker die verantwoordelijk is gemaakt voor het opvolgen van de aanbevelingen. Per locatie is ook een Covid-risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE)  uitgevoerd. De uitkomsten zijn per locatie toegevoegd aan het bestaande plan van aanpak. De bewaking van de opvolging van de aanbevelingen is centraal geborgd.

Deel dit verhaal. Kies je platform!