Krapte op de arbeidsmarkt

Nieuwe collega’s werven valt niet mee in een tijd waarin alle zorginstellingen in dezelfde vijver vissen. En wat is ervoor nodig om medewerkers voor de Zorgroep te behouden? Dat is een minstens zo groot vraagstuk. Samen hebben we de nodige inspanningen verricht om hierop antwoorden te vinden.

Hoe zorgen we voor een band tussen de Zorggroep en onze medewerkers en hoe houden we deze band in stand?

Duurzame inzetbaarheid

Gezond, plezierig en productief werken vanaf de start van je loopbaan tot aan het moment van uittreden: dat is wat we voor ogen hebben met ‘duurzame inzetbaarheid’. Voor duurzame inzetbaarheid moeten werkgevers en medewerkers structureel investeren in fysieke en geestelijke gezondheid, scholing en productiviteit zodat medewerkers gezond, veilig en vitaal tot hun pensioenleeftijd kunnen blijven werken.

De ontwikkeling van het beleid voor duurzame inzetbaarheid is gestart maar een aantal geplande fysieke acties heeft in 2021 door corona-restricties helaas geen doorgang kunnen vinden. Wel is een en ander digitaal aangeboden aan de medewerkers. De geplande rondetafelgesprekken die als input voor beleid zullen dienen, worden in 2022 opnieuw gepland.

De Zorggroep kreeg ondersteuning van 2 bedrijfsartsen van Pro.Fit. In oktober 2021 is gekozen voor een andere invulling: een bedrijfsarts en een inzetbaarheidscoach. De inzetbaarheidscoach helpt medewerkers en leidinggevenden bij re-integratietrajecten en is ook beschikbaar voor advies en ondersteuning op het gebied van preventie. De bedrijfsarts wordt geconsulteerd voor medisch advies.

Binden en boeien

Als medewerkers zich met de Zorggroep verbonden voelen zijn ze gemotiveerder, meer tevreden, productiever en loyaler. Met als gevolg dat er minder sprake is van verloop en verzuim. Hoe zorgen we voor een band tussen de Zorggroep en onze medewerkers en hoe houden we deze band in stand?

In 2021 is gestart met een instroom- en uitstroomonderzoek door Effectory. De eerste resultaten leveren mooie inzichten op en bevestigen de ingeslagen weg. De respons is een aandachtspunt, bij het instroomonderzoek is dit gemiddeld 17%  en bij het uitstroomonderzoek ligt dit percentage op ruim 28%.

Thuiswerken
Vanaf het begin van de coronapandemie werken medewerkers voor wie dat mogelijk is thuis. Hiervoor is thuiswerkbeleid ontwikkeld. Voor iedere thuiswerkende medewerker is budget beschikbaar voor de inrichting van een gezonde werkplek. En er zijn afspraken gemaakt over de verhouding thuiswerken en het werken op kantoor en de daarbij behorende vergoedingen.

Verpleegkundige in de vrije rol

In 2021 is gestart met het project ‘de verpleegkundige in de vrije rol’ bij de IJsvogel en Amaniet. Dankzij  kwaliteitsgelden van de overheid kunnen verpleegkundigen op die twee afdelingen structureel tijd vrijmaken om te werken aan kwaliteitsverbetering, zonder dat dit ten koste gaat van de directe zorg voor bewoners. Hierdoor is er elke dag een verpleegkundige met ‘bureaudienst’. De verpleegkundige heeft een belangrijke rol als linking pin tussen de manager, de arts en het team. De VIG’ers op hun beurt kunnen hun rol ook weer steviger oppakken.

Thuiszorg

Hoe blijven we in de toekomst thuiszorg bieden aan het groeiende aantal ouderen op de Noordwest-Veluwe? Om die vraag te beantwoorden is begin 2020 het project thuiszorg 2.0. gestart. Doel: een goede balans tussen de belangen van de cliënt, de medewerker en de organisatie én een gezonde financiële positie van de thuiszorg.

Na ruim een jaar – op 31 maart 2021 – is het project succesvol afgerond. Daarna is een start gemaakt met de langetermijnvisie voor de thuiszorg. Door middel van kleine pilots experimenteert de thuiszorg met zorg op afstand en slimme techniek om met de beperkte capaciteit aan zorgmedewerkers toch goede en veilige thuiszorg te kunnen blijven leveren.

En er was ook nog een feestje: in juli vierde de thuiszorg haar 12,5-jarig jubileum!

Nieuwe werkenbij-site

Nieuwe medewerkers werven valt niet mee.  Maar aan de website waarmee we nieuwe collega’s proberen te verleiden toch vooral bij ons te solliciteren, zal het niet langer liggen! Eind 2021 ging een nieuwe werkenbijsite  live!

De nieuwe site is gebruiksvriendelijk – zowel voor bezoekers als voor de mensen die ermee moeten werken – en modern en fris vormgegeven.
​​​​​​​De site is gekoppeld aan AFAS zodat sollicitatieprocedures efficiënt en vlot verlopen. Minstens zo belangrijk is dat onze vacatures beter op internet kunnen worden gevonden door potentiële collega’s. Juist in tijden van krapte op de arbeidsmarkt is dat winst!

Deel dit verhaal. Kies je platform!