De organisatie

De Zorggroep biedt persoonsgerichte zorg op maat aan ouderen op de Noordwest-Veluwe. Deze zorg kan variëren van lichte tot zware en complexe zorg. Met een breed pakket van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn biedt de Zorggroep een antwoord op vragen in de totale keten van ouderenzorg. In onze woonzorgcentra maar ook bij mensen thuis. Lees hier vanuit welke visie wij zorg verlenen, waar wij dit doen en op welke manier.

Zo willen we zijn, zo willen we zorg bieden en zo willen we samenwerken en van elkaar leren!

Zorg en ondersteuning in vele vormen

Voor alle ouderen en chronisch zieken op de Noordwest-Veluwe
De cliënt en/of zijn naaste kan gebruik maken van de opeenvolgende mogelijkheden in ouderenzorg binnen de domeinen wonen, zorg en welzijn:

Thuiszorg (wijkverpleging) 
Woon- en zorgservice op maat, zoals personenalarmering, hulp bij huishouding, ondersteunende begeleiding, persoonlijke verzorging of (wijk)verpleging.

Casemanagement dementie
Een professioneel wijkteam biedt zorg en ondersteuning, dichtbij in de wijk. Binnen de wijkteams zijn wijkverpleegkundigen beschikbaar (casemanagers) die gespecialiseerd zijn in thuiszorg bij dementie.

Dagbegeleiding en welzijn
Wijkontmoetingscentra, maaltijden, ontmoeting, activiteiten, lotgenotencontact, informatievoorziening, geestelijke verzorging en aanvullende diensten, zoals kapsalon of pedicure.

Mantelzorgondersteuning en respijtzorg
Ondersteuning van naastbetrokkenen die hulp en ondersteuning bieden aan hun naasten, zodat zij deze waardevolle zorg vol kunnen houden.

Zelfstandig wonen in een zorgwoning
Wonen in de nabijheid van onze woonzorgcentra, met mogelijkheid tot gebruik van de faciliteiten.

Beschermd & Verzorgd Wonen
Wonen met 24-uurs verzorging/verpleging in een van onze locaties voor cliënten met psychogeriatrische en/of somatische problematiek.

Ondersteuning laatste fase leven
Ondersteuning en specialistische zorg in een beschermde omgeving (hospice) wanneer het levenseinde nadert.

Geriatrische revalidatie
Revalidatie na een ziekenhuisopname voor een periode van 3 weken tot maximaal een half jaar.

Meerzorg
In een van onze woonzorglocaties, indien extra zorg nodig is bovenop de geïndiceerde zorg. Dit is toegekend voor 2019 en voor 2020.

Overbruggingszorg
Thuiszorg (in de vorm van huishoudelijke ondersteuning, personenalarmering, dagactiviteiten en welzijn, begeleiding, verzorging en verpleging en casemanagement dementie) aan mensen op de wachtlijst, tot er een plaats in een woonzorglocatie vrijkomt.

Kortdurende opname / eerstelijns verblijf (ELV)
Kortdurend verblijf / ELV voor een afgebakende periode in een van onze woonzorglocaties, voor iemand die tijdelijk niet zelfstandig kan wonen.

Crisis- of spoedopname
In een van onze woonzorglocaties, in geval van een acute zorgvraag.

Regionale ondersteuning bij vragen op het gebied van zorg en welzijn
Vanuit een centraal contactpunt, het Veluws Ouderen Servicepunt (VOS), worden vragen van ouderen en huisartsen op het gebied van zorg en welzijn beantwoord.

Hulp bij het huishouden overgedragen

Na lang beraad is per juni 2021 de dienst ‘Hulp bij het huishouden’ overgedragen aan Eefke Thuishulp.  Eefke Thuishulp nam niet alleen alle medewerkers die hulp bij het huishouden bieden van de Zorggroep over, maar zorgde er ook voor dat cliënten de medewerker van wie zij al hulp kregen, konden behouden. De Zorggroep en Eefke Thuishulp willen op een duurzame wijze blijven samenwerken.

Nieuwe strategische koers

Onder het motto ‘Samen in beweging’ hebben veel  collega’s, de medezeggenschapsraden en ook (samenwerkings)partners meegedacht over hoe wij waardevol kunnen blijven inspelen op de groeiende zorgbehoefte. Dat heeft geleid tot een nieuwe missie, kernwaarden en koers voor de komende 5 jaar (2021 – 2025). Het is een verhaal waarvan we samen hebben gezegd: zo willen we zijn, zo willen we zorg bieden en zo willen we samenwerken en van elkaar leren. Een prachtig uitgangspunt!

De nieuwe koers bestaat uit 5 pijlers:

  1. Welbevinden staat centraal (focus op kwaliteit van leven)
  2. Specialist in ouderenzorg
  3. In de regio verankerd
  4. Innovatie en technische ontwikkeling
  5. Stabiele basis met veel aandacht voor medewerkers

Kernwaarden

Uit de gesprekken die we in de aanloop naar de nieuwe koers gevoerd hebben, kwamen duidelijk drie nieuwe kernwaarden naar voren: dichtbij, verbonden en bekwaam.

Missie

Het is onze missie om op liefdevolle wijze bij te dragen aan een betekenisvol leven van ouderen. Dit is waar onze geïnspireerde en bekwame medewerkers voor staan.

Visie op zorg

Ons hogere doel is het toevoegen van waarde aan vitaliteit en welbevinden van ouderen, vanuit een christelijke levensvisie. Medemenselijkheid betekent voor ons: als mens tot je recht komen en tegelijkertijd volledig recht doen aan de mensen om je heen. Dit omarmen wij als het gaat om onze cliënten, maar ook om onze medewerkers en onze samenwerkingspartners.

De wijze waarop we zorg verlenen is persoonsgericht en op maat. Iedere bewoner of cliënt is uniek, een mens met een persoonlijke context. We hebben aandacht voor alle facetten (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel) van ouderen die door de Zorggroep worden ondersteund. Cliënten ervaren nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip.

De mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden en ‘meedoen’ is leidend, ook in de laatste levensfase. Elke cliënt kan meedenken over de zorg en behandeling.  We organiseren de zorg rond de cliënt, samen met zijn of haar naasten.

Dienend-leiderschap

In een prettige sfeer met elkaar samenwerken waarbij iedereen vanuit zijn professionele deskundigheid de vrijheid voelt zijn werk uit te voeren, dat is wat wij voor ogen hebben. Dienend-leiderschap gaat uit van persoonlijk leiderschap gericht op het dienen van het grotere doel van de organisatie. Gezamenlijk willen we onze missie realiseren, dienend-leiderschap geeft ons daarbij handvatten.

Begin 2021 zijn het middenkader en collega’s van het kwaliteitsbureau gestart met een leertraject dienend-leiderschap. Gedurende 2021 en 2022 volgen zij regelmatig een of twee dagen samen scholing bij Inge Nuyten van RedPoint Company. Voor alle medewerkers in de organisatie is het mogelijk deel te nemen aan  online bijeenkomsten die we meerdere keren per jaar organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen zij in 6 weken een introductie in dienend-leiderschap en gaan ze met zichzelf en de ander aan de slag. Voor alle collega’s is het luisterboek ‘Echte leiders dienen’ van Inge beschikbaar. Op deze manier willen we de komende jaren met de gehele organisatie steeds meer werken vanuit de dienend-leiderschapsprincipes.

Om een luisterend oor te bieden aan alle medewerkers heeft de raad van bestuur maandelijks een lunchbijeenkomst waar alle collega’s zich voor op kunnen geven. Deze lunchbijeenkomsten leveren altijd levendige gesprekken op met nieuwe inzichten bij alle deelnemers.

klik voor de pdf van het organogram

Organogram

Naar aanleiding van ontwikkelingen in de maatschappij én in de organisatie is in 2021 stil gestaan bij de structuur van de organisatie. De tot 2021 bestaande regiostructuur bleek niet meer zo passend. Ook de uitdagingen waar de Zorggroep de komende jaren voor staat – samen met collega’s in de sector – vragen om een andere aanpak. Daarom is besloten de Zorggroep in te richten met een directiestructuur. Deze structuur zal bijdragen aan de verbinding tussen de zorgonderdelen en zal de organisatie wendbaarder maken zodat we beter eenduidig kunnen inspelen op wat onze omgeving van ons vraagt.

Het organogram hiernaast is de weerslag van de nieuwe directiestructuur met 2 directeuren zorg:

  • wonen & leven – voor langdurige intramurale zorg
  • thuis & herstel – voor kortdurende en extramurale zorg

En 2 directeuren bedrijfsvoering:

  • mens & organisatie, grotendeels het medewerkersdeel
  • bedrijfsvoering & ICT.

De nieuwe directeuren worden in 2022 aangesteld.

Locaties

De Zorggroep biedt zorg en verpleging, (para-)medische zorg, thuiszorg, huishoudelijke verzorging, dagbesteding en palliatieve zorg aan vanuit de volgende locaties:

– Zorgcentrum Kroondomein  | verzorgd wonen en eerstelijns zorg
– Zorgcentrum De Amaniet  | beschermd & verzorgd wonen
– Zorgcentrum De IJsvogel | beschermd & verzorgd wonen
– Zorgcentrum De Arcade | beschermd wonen
– Diverse locaties | huishoudelijke verzorging, wijkverpleging en dagbesteding/dagbegeleiding

– Zorgcentrum Ittmannshof | beschermd & verzorgd wonen
– Veluwse Heuvel | thuiszorg en volledig pakket thuis (VPT)
– Wijkontmoetingscentrum Binnenhof | diverse activiteiten/dagbegeleiding
– Diverse locaties | huishoudelijke verzorging, wijkverpleging en dagbesteding/dagbegeleiding

– Zorgcentrum De Schauw | beschermd & verzorgd wonen
– Zorgcentrum Elim | beschermd wonen
– Diverse locaties | huishoudelijke verzorging, wijkverpleging en dagbesteding/dagbegeleiding

– De Aanleg | thuiszorg
– Zorgcentrum Villa Verde | verzorgd wonen en eerstelijnszorg
– Zorgcentrum Weideheem | beschermd & verzorgd wonen
– Zorgcentrum Boerhaavehof | beschermd & verzorgd wonen
– Diverse locaties | huishoudelijke verzorging, wijkverpleging en dagbesteding/dagbegeleiding

– Zorgcentrum Sonnevanck | beschermd wonen / hospice / crisisbedden / kortdurende opname / eerstelijns verblijf / meerzorgwonen
– Reactiveringscentrum St Jansdal – Zorggroep Noordwest-Veluwe B.V. (Klimop) | geriatrische revalidatie

Nieuwe locatie Villa Verde

Bewoners van Randmeer zijn in mei 2021 verhuisd naar hun nieuwe huis: Villa Verde. Iedere bewoner heeft daar een studio met ruime badkamer en de nieuwste snufjes op het gebied van domotica. Het kloppend hart van Villa Verde vormt een royale gezamenlijke woonkamer. Hier vindt het samenleven en -wonen plaats.  Met Villa Verde beogen wij een woon-, werk-, leer en leefgemeenschap te creëren, waarin mensen naar elkaar omzien. Ontmoeten staat centraal, niet alleen voor de bewoners, medewerkers, vrijwilligers en leerlingen, maar ook voor familie, vrienden en buurtgenoten.

Structuur – juridisch

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding is een stichting zonder winstoogmerk. Artikel 3 lid 4 statuten: De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Kerngegevens

In de cliëntgegevens is een groei te zien op het aantal intramurale verpleegdagen en een afname te zien op het aantal verzorgingsdagen. Dit is mede veroorzaakt door de verhuizing van bewoners van Randmeer naar Villa Verde, waarbij een groot deel van de bewoners hun behandelindicatie heeft kunnen verzilveren en tegenwoordig de specialist ouderengeneeskunde het overkoepelende behandelbeleid bewaakt in plaats van de eigen huisarts. Tevens zien wij een toename van vraag naar mogelijkheden voor toekomstige bewoners inclusief behandeling.

Bij de medewerkers zien we een forse toename in de uitstroom ten opzichte van vorig jaar. Dit is veroorzaakt doordat in 2021 afscheid is genomen van alle medewerkers huishoudelijke hulp, veelal medewerkers met een klein contract. De instroom is ten opzichte van het vorige jaar ook hoger, dit is vooral verklaard door de mogelijkheid om medewerkers in te zetten in het kader van extra coronagelden.

Het verzuim is met 8,5% hoger dan normaal voor de Zorggroep, vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde van 8,24%. In het verzuim zijn een aantal langdurig zieken waaronder ook long-Covid-19. Verder constateert ActiZ dat voor de gehele branche algehele vermoeidheid en uitputting door de grote werkdruk in de zorg meespeelt.

       klik op de afbeelding om te vergroten

Deel dit verhaal. Kies je platform!