Het welzijn van medewerkers

Gezien en gehoord worden is voor iedereen belangrijk! Daarom onderzoeken wij geregeld hoe medewerkers en vrijwilligers van de Zorggroep hun werk ervaren en proberen ze waar mogelijk bij allerlei ontwikkelingen te betrekken en zo nodig te ondersteunen. Samen maken we de Zorggroep!

We werken met z’n allen samen en daarom is het belangrijk dat iedereen gehoord wordt.

Medewerkersonderzoek

Hoe krijgen we inzicht in het welbevinden van onze collega’s, hoe ervaart men de teamontwikkeling en het leiderschap? Om dat te weten te komen is in oktober 2021 een organisatiebreed medewerkersonderzoek gehouden; in dezelfde periode vond ook een onderzoek onder vrijwilligers plaats.

Uit het onderzoek zijn de volgende verbeterpunten naar voren gekomen:

  • waardering uiten
  • veilige omgeving creëren om fouten te bespreken of ook leidinggevende aan te spreken
  • communicatie over veranderingen
  • bottum-up innovatie
  • meer duidelijkheid over kaders (taken en verantwoordelijkheden)
  • hoge werkdruk die wordt ervaren door met name zorgmedewerkers

De leidinggevenden gaan met hun teams aan de slag met de teamresultaten. De organisatiebrede onderwerpen worden in 2022 verder centraal opgepakt.

Vrijwilligersportaal

Het vrijwilligersportaal: dé digitale omgeving waar vrijwilligers van de Zorggroep alle belangrijke informatie kunnen vinden en hun eigen dossier kunnen inzien. Dit portaal is in 2021 in gebruik genomen.

In het portaal staat alle informatie die relevant is voor vrijwilligers, aangevuld met leuke weetjes en actuele vacatures. Ook hebben vrijwilligers toegang tot de online leeromgeving van GoodHabitz, waarin een ongelooflijke variëteit van cursussen klaarstaan. Van mindfulness tot Spaans, van gespreksvaardigheden tot ‘optimisme voor beginners’. Vrijwilligers en hun naasten kunnen er volop gebruik van maken, als blijk van waardering voor het prachtige werk dat zij in de Zorggroep verrichten!

De ondernemingsraad in 2021

Uiteraard was covid geregeld onderwerp van gesprek in de OR. Maar ook de verandering in de organisatiestructuur was – met name in de tweede helft van 2021 – een terugkerend onderwerp op de agenda. In het kader van ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ heeft de OR zich verdiept in een mogelijke medezegggenschapsstructuur passend bij de nieuw organisatiestructuur met een raad van bestuur en 4 directeuren.

De huidige zittingsperiode van OR-leden (4 jaar) loopt in juni 2022 af. Een voorstel voor een nieuwe structuur wordt begin 2022 met de raad van bestuur besproken. De OR wil de basis van de huidige structuur –  één OR met onderdeelcommissies en ambassadeurs – handhaven, maar wel aangepast aan de nieuwe structuur van Zorggroep.

Incidentenmeldingen van medewerkers

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Maar daarvan willen we wél leren! En dat werkt: de aandacht die we bijvoorbeeld aan de prikaccidenten hebben besteed heeft zijn vruchten afgeworpen. Het aantal meldingen is flink afgenomen in de tweede helft van het jaar.

Bij Sonnevanck – de grootste locatie met gespecialiseerde PG-afdelingen – zijn de meeste meldingen binnengekomen.

De meeste meldingen gaan over onbegrepen gedrag. Dat is te verklaren: onze grootste doelgroep bestaat uit bewoners met psychogeriatrische aandoeningen. Niet al het onbegrepen gedrag is te voorkomen. Door inzet van meerdere disciplines is het wel mogelijk om hiermee zo goed mogelijk om te gaan en passende zorg te bieden.

Naast de afhandeling van een melding door de manager worden de uitkomsten gedeeld in de kwartaalrapportage Kwaliteit en in beeld gebracht door de preventiemedewerker. Waar nodig gaat de preventiemedewerker met de manager in gesprek over de melding en over ondersteuning voor de medewerkers. Zo is bijvoorbeeld de inzet van het bedrijfsopvangteam een mogelijkheid, maar ook de inzet van een teamcoach.

Bedrijfsopvangteam

Het bedrijfsopvangteam (BOT) van de Zorggroep is het afgelopen jaar uitgebreid en telt nu 11 leden. De leden hebben in 2021 een scholing gevolgd over hoe zij medewerkers het beste kunnen opvangen. Iedereen die geconfronteerd is met een schokkende gebeurtenis kan bij het BOT terecht. Het BOT biedt deze collega’s de juiste nazorg en een steuntje in de rug als zij dat nodig hebben.

In 2021 is het meldingsformulier voor medewerkers verfijnd, waardoor duidelijker is welke medewerkers behoefte hebben aan een gesprek met iemand van het BOT. Ook wijzen managers en collega’s elkaar steeds vaker op de mogelijkheid gebruik te maken van het bedrijfsopvangteam.

Vertrouwenspersoon

Het aantal medewerkers dat contact opneemt met de vertrouwenspersoon blijft laag. Je zou kunnen denken dat er in de Zorggroep een prettige aanspreekcultuur is en dat kwesties in goed onderling overleg worden opgelost. Maar de zaken die wél met de vertrouwenspersoon worden gedeeld, geven niet het beeld van een veilige aanspreekcultuur. Mogelijk dat het vergroten van de zichtbaarheid de drempel naar de vertrouwenspersoon kan verlagen. Vaak wordt de vertrouwenspersoon pas benaderd als er al een conflict is of zelf een escalatie daarvan. En dat is ontzettend jammer.

Overzicht aantal meldingen vertrouwenspersoon 2020/2021

meldingen 2020 2021 uren 2020 2021
Q1 3 0 3 0
Q2 2 8 3 11
Q3 9 5 10,75 7,25
Q4 3 8 5 9,5
totaal 17 21 21,75 27,75

Deel dit verhaal. Kies je platform!