Medewerkers

Het welzijn van medewerkers

Onze zorg is gericht op welbevinden. Dat geldt ook voor onze medewerkers en vrijwilligers. Wij hebben oog voor ze en werken met aandacht en betrokkenheid met elkaar samen.
Om de werkdruk een beetje te verlichten hebben we zo snel als mogelijk we mensen in corona-banen aangenomen. Gelukkig hebben we een aantal van hen kunnen behouden als nieuwe zorgcollega’s.
Het kan niet vaak genoeg worden gezegd: vrijwilligers zijn onmisbaar in de zorg. Om de vrijwilligers beter te kunnen betrekken is een een speciaal vrijwilligersportaal ingericht.

Gezien en gehoord worden is voor iedereen belangrijk. Medewerkers kunnen op verchillende manieren invloed uitoefenen op hun werk. Door zelforganisatie, door in gesprek te gaan met management en collega’s, maar ook door hun stem te laten aten horen via de ondernemingsraad.
Om te weten hoe medewerkers hun werk ervaren zetten we meetinsturmenten in. Denk aan het medewerkertevredenheidsonderzoek. Dat geeft ons inzicht hoe de Zorggroep als werkgever kan verbeteren.

Wat als niet alles gaat zoals het zou moeten gaan? Stel er doet zich iets naars voor tijdens je werk, met een bewoner of een collega. Of je voelt je onheus bejegend. Voor allerlei situaties zijn verschillende mensen bij je dan terecht kunt. Het bedrijfsonvangteam (BOT), de vertrouwenspersoon, de inzetbaarheidscoach.

Leer meer hieronder.

We werken met z’n allen samen en daarom is het belangrijk dat iedereen gehoord wordt.

Corona-banen

Op initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn in 2021 tijdelijke corona-banen geïntroduceerd. Mensen uit andere sectoren die ‘op de bank zitten’ konden aan het werk in cruciale sectoren: zorg, onderwijs, kinderopvang en toezicht en handhaving. Coronabanen zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, het gaat om tijdelijke, extra inzet ter ondersteuning van het vaste personeel.

Tussen 1 januari en 30 juni 2021 zijn 85 medewerkers in een corona-baan aangenomen voor de Zorggroep. 25  van deze medewerkers zij via samenwerking met het UWV ingestroomd voor een periode van maximaal 6 maanden. Dit initiatief leverde de Zorggroep een nominatie op voor de Diamant, een erkenning voor het in dienst nemen van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Na de verlenging van de regeling is nogmaals een groep medewerkers aangenomen tot eind december 2021. In totaal hebben ruim 120  medewerkers een bijdrage geleverd in een corona-baan. Sommigen zijn doorgestroomd in een andere functie in de Zorggroep. Ook is een aantal ingestroomd voor de opleiding tot verzorgende of staat op de wachtlijst om te starten met de opleiding.

Medewerkersonderzoek

Hoe krijgen we inzicht in het welbevinden van onze medewerkers, hoe ervaart men de teamontwikkeling en het leiderschap? Om dat te weten te komen is in oktober 2021 is een organisatiebreed medewerkersonderzoek gehouden; in dezelfde periode vond ook een onderzoek onder vrijwilligers plaats.

Uit het onderzoek zijn de volgende verbeterpunten naar voren gekomen:

  • waardering uiten
  • veilige omgeving creëren om fouten te bespreken of ook leidinggevende aan te spreken
  • communicatie over veranderingen
  • bottum -up innovatie
  • meer duidelijkheid over kaders (taken en verantwoordelijkheden)
  • hoge werkdruk die wordt ervaren door met name bij zorgmedewerkers

De leidinggevenden gaan met hun teams aan de slag met de teamresultaten. De organisatiebrede onderwerpen worden in 2022 verder centraal opgepakt.

Vrijwilligersportaal

Het vrijwilligersportaal: dé digitale omgeving waar vrijwilligers van de Zorggroep alle belangrijke informatie kunnen vinden en hun eigen dossier kunnen inzien. Dit portaal is in 2021 in gebruik genomen.

In het portaal staat alle informatie die relevant is voor vrijwilligers, aangevuld met leuke weetjes en actuele vacatures. Ook hebben vrijwilligers toegang tot de online leeromgeving van GoodHabitz, waarin een ongelooflijke variëteit van cursussen klaarstaan. Van mindfulness tot Spaans, van gespreksvaardigheden tot ‘optimisme voor beginners’. Vrijwilligers en hun naasten kunnen er volop gebruik van maken, als blijk van waardering voor het prachtige werk dat zij in de Zorggroep verrichten!

De ondernemingsraad in 2021

Uiteraard was covid geregeld onderwerp van gesprek in de OR. Maar ook de verandering in de organisatiestructuur was – met name in de tweede helft van 2021 – een terugkerend onderwerp op de agenda. In het kader van ‘medezeggenschap volgt zeggenschap’ heeft de OR zich verdiept in een mogelijke medezegggenschapsstructuur passend bij de nieuw organisatiestructuur met een raad van bestuur en 4 directeuren.

De huidige zittingsperiode van OR-leden (4 jaar) loopt in juni 2022 af. Een voorstel voor een nieuwe structuur wordt begin 2022 met de raad van bestuur besproken. De OR wil de basis van de huidige structuur –  één OR met onderdeelcommissies en ambassadeurs – handhaven, maar wel aangepast aan de nieuwe structuur van Zorggroep.

Incidentenmeldingen van medewerkers

De aandacht die we aan de prikaccidenten hebben besteed heeft zijn vruchten afgeworpen. Het aantal meldingen is afgenomen in de tweede helft van het jaar.

Bij het specialistisch centrum ouderenzorg (SCO) – de grootste locatie met gespecialiseerde PG-afdelingen – zijn de meeste meldingen binnengekomen.

De meeste meldingen gaan over onbegrepen gedrag. Dat is te verklaren: onze grootste doelgroep zijn bewoners met psychogeriatrische aandoeningen. Niet al het onbegrepen gedrag is te voorkomen. Door inzet van meerdere disciplines is het wel mogelijk om hier zo goed mogelijk me om te gaan en passende zorg te bieden.

Naast de afhandeling van melding door de manager worden de uitkomsten gedeeld in de kwartaalrapportage Kwaliteit en in beeld gebracht door de preventiemedewerker. Waar nodig gaat de preventiemedewerker met de manager in gesprek over de melding en over ondersteuning voor de medewerkers. Zo is bijvoorbeeld de inzet van het bedrijfsopvangteam een mogelijkheid, maar ook de inzet van een teamcoach.

Bedrijfsopvangteam

Het bedrijfsopvangteam (BOT) van de Zorggroep is afgelopen jaar uitgebreid en telt nu 11 leden. De leden hebben in 2021 een scholing gevolgd hoe zij medewerkers het beste kunnen opvangen. Iedereen die geconfronteerd is met een schokkende gebeurtenis kan bij het BOT terecht. Het biedt deze collega’s de juiste nazorg en een steuntje in de rug te als zij dat nodig hebben.

In 2021 is het meldingsformulier voor medewerkers verfijnd, waardoor duidelijker is welke medewerkers behoefte hebben aan een gesprek met het BOT. Ook wijzen managers en collega’s elkaar steeds vaker op de mogelijkheid gebruik te maken van het BOT.

Vertrouwenspersoon

Het aantal medewerkers dat contact opneemt met de vertrouwenspersoon blijft laag. Een reden hiervoor kan zijn dat er in de Zorggroep een goede aanspreekcultuur is en dat kwesties in goed onderling overleg worden opgelost. Maar de zaken die wel met de vertrouwenspersoon worden gedeeld geven niet het beeld van een veilige aanspreekcultuur. Mogelijk dat vergroten van de zichtbaarheid de drempel naar de vertrouwenspersoon kan verlagen. Vaak wordt de vertrouwenspersoon pas benadert als er al een conflict is of zelf een escalatie daarvan.

Overzicht aantal meldingen vertrouwenspersoon 2020/2021

meldingen 2020 2021 uren 2020 2021
Q1 3 0 3 0
Q2 2 8 3 11
Q3 9 5 10,75 7,25
Q4 3 8 5 9,5
totaal 17 21 21,75 27,75

Deel dit verhaal. Kies je platform!