Liefdevolle zorg

Liefdevol bijdragen aan een betekenisvol leven van ouderen. Dat betekent oprechte belangstelling en aandacht hebben voor wat ouderen ons vertellen. Niet alleen kijken naar welke zorg zij nodig hebben, maar vooral naar wat hun welzijn  bevordert. Telkens weer bedenken onze medewerkers hoe zij daaraan kunnen bijdragen. Hoe dat vorm krijgt? Lees hier een paar voorbeelden.

We hebben belangstelling voor de mens als geheel, dus ook voor zijn of haar levensverhaal en geloofsgeschiedenis. Daar willen we bij aansluiten.

#mooiemomenten

In de corona-periode waren we letterlijk en figuurlijk naar binnen gericht. Begin 2022 kwam er ruimte en konden we de blik ook weer richten op al het moois in onze organisatie. Onder de titel #mooiemomenten lieten we dit ook aan de ‘buitenwereld’ zien. Wekelijks plaatsten we een kort verhaal op social media, website en intranet over mooie momenten tussen medewerkers en ouderen. Eerst verhalen van Sonnevanck, later ook van andere locaties. Nieuwsgierig? Lees ze allemaal:

Beleeftuin Ittmannshof

Bij Ittmannshof in Nunspeet is een bijzondere tuin geopend: de beleeftuin. Deze tuin is speciaal vormgegeven voor ouderen met dementie. Hier kunnen zij op een ongedwongen manier samen met hun naasten of zorgverleners actief zijn in de buitenlucht. De tuin stimuleert contact en interactie. Niet alleen bewoners van Ittmannshof, ook mantelzorgers, vrijwilligers, medewerkers en buurtbewoners zijn er van harte welkom!

De tuin kwam in opdracht van de Zorggroep en dankzij vele sponsoren tot stand en werd in april feestelijk geopend.

Bijzondere expositie in Kroondomein

Wat kunnen wij leren van de ouderen in onze woonzorgcentra? Dat was te zien tijdens de eenmalige expositie in mei 2022 in de Buurtkamer in Kroondomein. De getoonde foto’s en interviews zijn het resultaat van een bijzonder project dat een jaar daarvoor was gestart.

Bewoners van woonzorgcentra hebben in hun leven veel kennis en ervaring opgedaan. In een poging deze levenswijsheid zichtbaar te maken zijn 33 bewoners uit Ermelo en Putten geportretteerd en geïnterviewd. Dit gebeurde in het kader van het project Herken, erken en ken mij, geïnitieerd en begeleid door twee coördinatoren informele zorg. De gesprekken gingen over de levenslessen die de bewoners leerden en wat zij nu aan jongeren willen meegeven. De foto-expositie belichtte daarmee een andere kant van werken in de ouderenzorg. Het gaat immers om meer dan alleen zorg verlenen; het verhaal van de ouderen maakt het werk zo boeiend!

Sluiting Korenbloem en start Proeftuin

Eind mei werd de afdeling Korenbloem gesloten. De reden was een tekort aan medewerkers; met de zomervakantie in het vooruitzicht, leek het niet meer mogelijk om de zorg te kunnen waarborgen. Medewerkers en cliënten zijn in overleg overgeplaatst naar andere afdelingen binnen de organisatie.

In het najaar is in dit gebouw gestart met de voorbereidingen voor de Proeftuin. De Proeftuin is geen traditionele woonzorglocatie maar een nieuw thuis voor ouderen met een zorgindicatie die het in hun eigen huis – tijdelijk of permanent – niet meer redden. Hier gaan we ‘proefondervindelijk’ met elkaar de ouderzorg van de toekomst vormgeven. Samen verkennen we wat werkt en wat niet, met ieder zijn eigen rol en verantwoordelijkheid: de bewoners en hun huisgenoten, mantelzorgers, vrijwilligers, welzijns- en zorgmedewerkers en de verantwoordelijke arts. In de Proeftuin doen we het sámen!

Lees meer over de Proeftuin

Nabijzorg

Door werkdruk hebben zorgmedewerkers soms onvoldoende tijd voor mensen in hun laatste levensdagen. Sommige bewoners zijn omringd door familie en naasten maar dat geldt niet voor iedereen. Het kan dan zijn dat stervenden veel alleen liggen, behoefte hebben aan meer aandacht en nabijheid. Zorgmedewerkers merken dat ze onvoldoende ruimte hebben voor de zorg die ze zo graag willen geven aan mensen die gaan sterven. Op initiatief van zorgprofessionals is daarom een team van vrijwilligers gevormd: team Nabijzorg.

Het doel van dit team is ‘er zijn’ voor de bewoner, het geven van aandacht, luisteren en het zo mogelijk inwilligen van wensen. De vrijwilligers van dit team Nabijzorg richten zich op het verlenen van liefdevolle en praktische nabijheid. Door Nabijzorg te bieden krijgen de beroepskrachten ruimte om mensen liefdevol en in alle rust bij te staan in hun laatste  levensdagen.

Sneller onbegrepen gedrag signaleren

Onbegrepen gedrag komt vaak voor in de zorg aan mensen met dementie. Dat is akelig voor alle partijen. In de eerste plaats natuurlijk vooral voor de oudere zelf die duidelijk niet lekker in zijn of haar vel zit. Maar ook bij naasten en zorgmedewerkers kan het kopzorgen veroorzaken. Reden voor Gerda Staal om haar masteropleiding logopedie af te sluiten met het onderzoek en project ‘multidisciplinair samenwerken bij onbegrepen gedrag bij dementie, gericht op signalering en diagnostiek.’

Onbegrepen gedrag kan veel oorzaken hebben. Daarom is samenwerking tussen zorg en (para)medici belangrijk. Iedereen levert vanuit zijn eigen expertise een bijdrage aan het achterhalen van de oorzaak van het gedrag. Samenwerking, tijdige signalering en eenduidige werkwijze was het uitgangspunt voor een project dat startte in de locaties Elim, de Schauw en de Amaniet.  Met drie enthousiaste teams (verpleegkundigen en (para)medici) is enkele maanden gewerkt volgens een nieuwe werkwijze. Deze is vervolgens geëvalueerd en de teams zijn tevreden. Zo dragen we met elkaar een steentje bij aan goede zorg.

Troostvolle nabijheid

Medewerkers van Hospice Jasmijn hebben veel kennis en ervaring met palliatieve zorg, de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en in hun laatste levensfase verkeren. Een aantal medewerkers van het hospice heeft een scholing ontwikkeld: Troostvolle nabijheid. Door deze scholing leer je hoe je palliatieve zorg kunt verlenen met liefde, aandacht en respect. Troostvolle nabijheid is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij palliatieve zorg, zowel binnen als buiten de muren van de Zorggroep.

De scholing wordt gegeven door Conny Dooijeweerd en Els Schimmel, twee ervaren medewerkers van Jasmijn. De scholing bestaat uit vier dagdelen waarin verschillende thema’s aan bod komen, zoals symptoombestrijding, communicatie, ethiek en rouw. Je krijgt praktische tips en handvatten om troostvolle nabijheid in de praktijk te brengen. Daarnaast is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen en reflectie op je eigen rol en houding. Je leert hoe je het verschil kunt maken voor de bewoners en hun naasten in deze kwetsbare levensfase. En hoe je kunt bijdragen aan een waardig afscheid en goede rouwverwerking. En – zeker niet onbelangrijk  – je versterkt ook je eigen professionele ontwikkeling en werkplezier.

Decubitusprevalentie  

Goed in je vel zitten; dat is voor iedereen belangrijk. Letterlijk en figuurlijk. Daarom besteden we in de Zorggroep veel aandacht aan goede huidzorg. In november 2022 deden wij net zoals in voorgaande jaren onderzoek naar de vraag hoe vaak decubitus voorkomt bij bewoners van alle Zorggroeplocaties. Ditmaal vond het onderzoek voor het eerst digitaal plaats met als resultaat dat de respons maar liefst 95% was! Voorafgaand aan het onderzoek woonden alle betrokken medewerkers een uitgebreide scholing bij over het herkennen van de diverse decubituscategorieën en over de nieuwe landelijke richtlijn decubitus. Uit de uitkomsten blijkt dat dit zijn vruchten zeker heeft afgeworpen: waar de landelijke trend laat zien dat decubitus categorie 2 of hoger voorkomt onder 4,3% van de bewoners, ligt dit percentage in de Zorggroep een stuk lager met 2,6%.

Als Zorggroep kiezen wij er bewust voor om ook decubitus categorie 1 (wanneer er nog geen sprake is van een wond) mee te nemen in het prevalentieonderzoek. Omdat inzicht hierin ons handvatten geeft voor het inzetten van preventieve acties waarmee veel winst te behalen valt. Voorkomen is beter dan genezen. Naar aanleiding van de uitkomsten van het prevalentieonderzoek heeft er steekproefgewijs op 4 locaties casuïstiekbespreking plaatsgevonden. Hierbij zijn in totaal 15 cliënten met decubitus besproken volgens een vooraf vastgesteld format. Aanwezig hierbij waren: wondconsulent, ergotherapeut, diëtiste, arts en de wondaandachtsvelder van de betreffende afdeling. Verslaglegging is gedeeld met alle betrokkenen en managers.

Een van de conclusies was dat een goede afstemming tussen de verschillende disciplines en afdeling in een vroeg stadium van decubitus van essentieel belang is. Om de collega’s op de afdeling nog meer inzicht te geven in wat alle disciplines in het geval van decubitus kunnen betekenen, is besloten tot ontwikkelen van multidisciplinaire wondscholingen. Hier presenteren de ergotherapeut, diëtist, fysiotherapeut en wondconsulent gezamenlijk een wondcasus. Afgelopen dinsdag 6 juni heeft de eerste multidisciplinaire wondscholing voor 16 enthousiaste collega’s plaatsgevonden.

Deel dit verhaal. Kies je platform!