Onze kaders

De Zorggroep biedt persoonsgerichte zorg op maat aan ouderen op de Noordwest-Veluwe. Variërend van lichte tot zware en complexe zorg. Met een breed pakket van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn biedt de Zorggroep een antwoord op vragen in de totale keten van ouderenzorg. In onze woonzorgcentra maar ook bij mensen thuis. Lees hier vanuit welke visie wij zorg verlenen, waar wij dit doen en op welke manier.

Zo willen we zijn, zo willen we zorg bieden en zo willen we samenwerken en van elkaar leren!

Zorg en ondersteuning in vele vormen

Voor alle ouderen en chronisch zieken op de Noordwest-Veluwe
De cliënt en/of zijn naaste kan gebruik maken van de opeenvolgende mogelijkheden in ouderenzorg binnen de domeinen wonen, zorg en welzijn:

Thuiszorg (wijkverpleging) 
Woon- en zorgservice op maat, zoals personenalarmering, hulp bij huishouding, ondersteunende begeleiding, persoonlijke verzorging of (wijk)verpleging.

Casemanagement dementie
Een professioneel wijkteam biedt zorg en ondersteuning, dichtbij in de wijk. Binnen de wijkteams zijn wijkverpleegkundigen beschikbaar (casemanagers) die gespecialiseerd zijn in thuiszorg bij dementie.

Dagbegeleiding en welzijn
Wijkontmoetingscentra, maaltijden, ontmoeting, activiteiten, lotgenotencontact, informatievoorziening, geestelijke verzorging en aanvullende diensten, zoals kapsalon of pedicure.

Mantelzorgondersteuning en respijtzorg
Ondersteuning van naastbetrokkenen die hulp en ondersteuning bieden aan hun naasten, zodat zij deze waardevolle zorg vol kunnen houden.

Zelfstandig wonen in een zorgwoning
Wonen in de nabijheid van onze woonzorgcentra, met mogelijkheid tot gebruik van de faciliteiten.

Beschermd & Verzorgd Wonen
Wonen met 24-uurs verzorging/verpleging in een van onze locaties voor cliënten met psychogeriatrische en/of somatische problematiek.

Geriatrische revalidatie
Revalidatie na een ziekenhuisopname voor een periode van 3 weken tot maximaal een half jaar.

Meerzorg
In een van onze woonzorglocaties, indien extra zorg nodig is bovenop de geïndiceerde zorg. Dit is toegekend voor 2019 en voor 2020.

Overbruggingszorg
Thuiszorg (in de vorm van huishoudelijke ondersteuning, personenalarmering, dagactiviteiten en welzijn, begeleiding, verzorging en verpleging en casemanagement dementie) aan mensen op de wachtlijst, tot er een plaats in een woonzorglocatie vrijkomt.

Kortdurende opname / eerstelijns verblijf (ELV)
Kortdurend verblijf / ELV voor een afgebakende periode in een van onze woonzorglocaties, voor iemand die tijdelijk niet zelfstandig kan wonen.

Crisis- of spoedopname
In een van onze woonzorglocaties, in geval van een acute zorgvraag.

Ondersteuning laatste fase leven
Ondersteuning en specialistische zorg in een beschermde omgeving (hospice) wanneer het levenseinde nadert.

Regionale ondersteuning bij vragen op het gebied van zorg en welzijn
Vanuit een centraal contactpunt, het Veluws Ouderen Servicepunt (VOS), worden vragen van ouderen en huisartsen op het gebied van zorg en welzijn beantwoord.

Onze missie en visie

Het is onze missie om op liefdevolle wijze bij te dragen aan een betekenisvol leven van ouderen. Dit is waar onze geïnspireerde en bekwame medewerkers voor staan.

Ons doel is het toevoegen van waarde aan vitaliteit en welbevinden van ouderen, vanuit een christelijke levensvisie. Dit betekent voor ons: als mens tot je recht komen en tegelijkertijd volledig recht doen aan de mensen om je heen. De wijze waarop we zorg verlenen is persoonsgericht en op maat. Iedere bewoner of cliënt is een uniek mens met een persoonlijke context. We hebben aandacht voor alle facetten (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel) van ouderen die door de Zorggroep worden ondersteund. Cliënten ervaren nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip. De eigen regie over leven en welbevinden en ‘meedoen’ is leidend, ook in de laatste levensfase. Elke cliënt kan meedenken over de zorg en behandeling.  We organiseren de zorg rond de cliënt, samen met zijn of haar naasten.

Organisatiefilm

In 2022 is dit filmpje gemaakt  dat de sfeer laat zien die de Zorggroep kenmerkt.

Dienend-leiderschap

Dienend-leiderschap staat voor inclusiviteit, sociaal ondernemen en duurzaamheid. Het houdt ook in dat we een betrouwbare, loyale samenwerkingspartner, zorgaanbieder en werkgever zijn. Het staat voor zijn wie je bent en de ander in zijn/haar waarde laten. Voor richting geven waar nodig en naast of achter iemand staan als dat voor die persoon van belang is. Dienend-leiderschap is het uitgangspunt voor gedrag en de omgangsnormen die we onszelf opleggen en waarop we in de organisatie aanspreekbaar zijn en het reflectieve gesprek zoeken. Dienend-leiderschap is niet alleen voor leidinggevenden, het is van iedereen.

In 2022 hebben 110 medewerkers de online training dienend-leiderschap gevolgd. De reacties op de cursus zijn voornamelijk positief en er klinkt een duidelijk geluid om de principes van dienend leiderschap voort te zetten in onze organisatie. Dienend-leiderschap wordt steeds zichtbaarder in ons handelen en de keuzes die we maken.

Beter sturen

De kwaliteitsinstrumenten die in 2022 zijn gebruikt blijken naar tevredenheid te functioneren, blijkt uit een directieboordeling. Zowel het managementteam, het directieteam en de raad van toezicht zeggen door de diverse kwaliteitsinstrumenten meer mogelijkheden te hebben om op te sturen.

Naar aanleiding van een gesignaleerde trend in TIO’s en klachten is in 2022 de richtlijn hoe om te gaan met ingewikkelde situaties met cliënten en familie tot stand gekomen. Hierin krijgen medewerkers en managers handvatten hoe in dit soort situaties te handelen. Naar aanleiding van dezelfde signalering is een externe klachtencommissie toegevoegd aan de klachtenprocedure. Hiermee hebben zowel klacht-indieners als de Zorggroep een externe partij die bij het afhandelen van een klacht kan ondersteunen.

Verbeteringen

In het kwaliteitsplan staat beschreven hoe de Zorggroep – met behulp van extra kwaliteitsgelden van het Zorgkantoor – inhoud gaf aan een aantal verbeteropgaven. Een overzicht:

 • Meer aandacht voor bewoners door de inzet van ruim 200 huiskamer-gastheren en -vrouwen op de woonzorglocaties leidt tot groter welbevinden.
 • Vergroten van de kwaliteit van zorg en het bevorderen van positieve gezondheid door onder andere projecten als Sarcopenie, Dons en Troostvolle Nabijheid. Deze projecten sluiten aan bij wensen van bewoners én medewerkers. Daarom willen we dat alle medewerkers toegang krijgen tot de kennis en faciliteiten ervan zodat deze ingezet kunnen worden in de zorgleefplannen van bewoners en cliënten.
 • Verbeteren van het werk- en leefklimaat en het slimmer kunnen (samen)werken. Er zijn de afgelopen jaren veel extra technologische middelen ingezet. Bijvoorbeeld slimme sensoren en technologie ter bevordering van het welbevinden en veiligheidsgevoel van bewoners.
 • Meer leerlingen en een fijn leef-, werk- en-leerklimaat in leerhuizen in De Amaniet, Boerhaavehof en Villa Verde. Het leerhuis in Villa Verde is in 2022 tot stand gekomen in samenwerking met Landstede.

De naam ‘Dons’ staat voor warmte, zachtheid en liefdevolle zorg.  Ook wel: comfortzorg. Deze zorg bestaat uit allerlei activiteiten die een multidisciplinair team aanbiedt om het comfort en welzijn van mensen met dementie te verhogen.

Het Dons-team kan collega’s (behandelaren, welzijn- en zorgmedewerkers) ondersteunen met informatie, advies en tips. Daarmee kunnen zorgverleners deze vorm van zorg in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen.

In het project Troostvolle nabijheid is onder andere de basistraining palliatieve zorg opgenomen. Deze training – aangeboden door hospice Jasmijn – is bedoeld voor alle medewerkers van de Zorggroep, zowel intramuraal als extramuraal. Het doel van de training is om de kwaliteit van palliatieve zorg in de stervensfase te verhogen.

De basistraining belicht alle dimensies in de palliatieve zorg, zowel op het spirituele, het sociale, het psychische als het lichamelijk vlak. Vrijwel alle facetten van palliatieve en terminale zorg komen in 4 dagdelen aan bod. Zo wordt aandacht besteed aan veelvoorkomende symptomen als pijn en benauwdheid, maar ook aan beslissingen rondom het levenseinde, zingeving, rouw en verlies.

Sarcopenie is kort gezegd het verlies van spiermassa en daarmee spierkracht als gevolg van het ouder worden. Als een een oudere bovengemiddeld veel spiermassa verliest en daarnaast een meetbaar verminderde spierfunctie en een lagere loopsnelheid heeft, dan heet dit sarcopenie. Door sarcopenie neemt het risico op vallen toe. Vermindering van mobiliteit maakt meer afhankelijk van de zorgmedewerker. Vermoeidheid, verlies van eetlust en gewichtsverlies zijn ander kenmerken van sarcopenie.

Het belangrijkste wapen tegen sarcopenie is bewegen en dan met name krachttraining. Daarnaast is voeding van wezenlijk belang. Om spiermassa op te bouwen zijn (extra)eiwitten nodig (uit bijvoorbeeld zuivel, kaas, vleeswaren, noten en vis).

Het project omvat krachttrainingen en een aangepast diëet onder begeleiding van de fysiotherapeut en de diëtist.

Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie zijn onderwerpen die ons na aan het hart liggen en onderdeel zijn van onze beschreven identiteit. Hoort iedereen erbij, accepteren we de ander. Niet alleen onze collega’s, ook onze bewoners. Is er ruimte om te zijn wie je bent? En gaan we hierover ook het gesprek met elkaar aan?

In 2022 is een werkgroep samengesteld die als doel heeft om aandacht te vragen voor het onderwerp, te informeren en het gesprek te faciliteren. In kleine stapjes. Inmiddels is voor ieder team een kaartspel beschikbaar als hulpmiddel om het gesprek aan te gaan. De komende jaren zal verder inhoud aan dit thema worden gegeven.

Een samenredzame gemeenschap

Begin 2022 is de Zorggroep samen met 8 zorgpartners in de regio en het zorgkantoor gestart met een project om te komen tot een regiovisie op ouder worden op de Noord-Veluwe. De Zorggroep is hierbij als penvoerder betrokken. De missie is dat alle ouderen op de Noord-Veluwe zo lang mogelijk vitaal en zelfstandig ouder worden in een samenredzame gemeenschap.

Uitgangspunten:

 • ouderen en hun netwerk zijn leidend
 • focus op een samenredzame gemeenschap
 • uitgaan van regionale kracht
 • samenwerken in de matrix-regio

Speerpunten:

 • samenredzame gemeenschap
 • matrix-regio
 • regionale menskracht
 • levensloopbestendig wonen in de gemeenschap
 • vernieuwing en innovatie

Locaties

De Zorggroep biedt zorg en verpleging, (para-)medische zorg, geriatirsche revalidatie, thuiszorg, dagbesteding en palliatieve zorg aan in/vanuit de volgende locaties:

 • Zorgcentrum Kroondomein  | verzorgd wonen en eerstelijns zorg
 • Zorgcentrum De Amaniet  | beschermd & verzorgd wonen
 • Zorgcentrum De IJsvogel | beschermd & verzorgd wonen
 • Zorgcentrum De Arcade | beschermd wonen
 • Diverse locaties | huishoudelijke verzorging, wijkverpleging en dagbesteding/dagbegeleiding
 • Zorgcentrum Ittmannshof | beschermd & verzorgd wonen
 • Veluwse Heuvel | thuiszorg en volledig pakket thuis (VPT)
 • Wijkontmoetingscentrum Binnenhof | diverse activiteiten/dagbegeleiding
 • Diverse locaties | huishoudelijke verzorging, wijkverpleging en dagbesteding/dagbegeleiding
 • Zorgcentrum De Schauw | beschermd & verzorgd wonen
 • Zorgcentrum Elim | beschermd wonen
 • Diverse locaties | huishoudelijke verzorging, wijkverpleging en dagbesteding/dagbegeleiding
 • De Aanleg | thuiszorg
 • Zorgcentrum Villa Verde | verzorgd wonen en eerstelijnszorg
 • Zorgcentrum Weideheem | beschermd & verzorgd wonen
 • Zorgcentrum Boerhaavehof | beschermd & verzorgd wonen
 • Diverse locaties | huishoudelijke verzorging, wijkverpleging en dagbesteding/dagbegeleiding
 • Reactiveringscentrum St Jansdal – Zorggroep Noordwest-Veluwe B.V. (Klimop) | geriatrische revalidatie
 • Zorgcentrum Sonnevanck | beschermd wonen / hospice / crisisbedden / kortdurende opname / eerstelijns verblijf / meerzorgwonen

Structuur – juridisch

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding is een stichting zonder winstoogmerk. Artikel 3 lid 4 statuten: De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Organisatiestructuur

Eind 2021 is een nieuwe structuur vastgesteld voor de organisatie. In de eerste helft van 2022 konden hierdoor 4 nieuwe directeursfuncties gevuld worden. Sinds september 2022 is het directieteam compleet met:

 • Albert van der Meer, directeur mens & organisatie
 • Annemieke Zandbergen, directeur thuis & herstel
 • Roelof Hoving, directeur wonen & leven
 • Ad Jacobs, directeur bedrijfsvoering & ICT

Bekijk het organogram in groot formaat (pdf).

Kerngegevens

nieuwe tekst – volgt nog

Deel dit verhaal. Kies je platform!