Cliënt

Persoonsgerichte zorg op maat

In 2020 hebben wij te maken gekregen met de pandemie van COVID-19. Dit heeft ervoor gezorgd dat de zorg aan onze clienten een tijd lang anders is geweest dan ‘normaal’. Helaas hebben wij een tijd onze deuren moeten sluiten voor bezoek, waardoor clienten in woonzorgcentra hun naasten niet konden ontmoeten. Ook vrijwilligers mochten niet meer naar de locaties. De extramurale hulp bij het huishouden en ook de dagbesteding kon een tijd niet geboden worden. Medewerkers moesten met persoonsbeschermende middelen als mondkapjes alle zorg verlenen. Ook behandelaars konden een periode niet op de locaties komen.

We zijn zeer menswaardig ondersteund en geholpen in een ingewikkelde tijd. Er was tijd en ruimte voor ons verhaal. Zeer prettige omgang en mee denken om tot passende antwoorden te komen.
Niks dan lof.

Wij hebben gezien dat clienten, medewerkers en natuurlijk ook familie, mantelzorgers en vrijwilligers hiervan last hebben gehad. Eenzaamheid was een belangrijk thema. Deze periode heeft zijn tol geeist. Toch waren er ook lichtpuntjes, acties waarmee de eenzaamheid en het gemis wat verlicht werden. Zo hebben diverse basisscholen rond onze locaties brieven en kaarten geschreven aan de bewoners. Er zijn muzikanten geweest die buiten de locatie muziek maakten. Bedrijven en families hebben hoogwerkers beschikbaar gesteld zodat familie en mantelzorg achter glas toch contact konden maken. Er zijn filmpjes gemaakt en gedeeld over en weer en het beeldbellen deed volop zijn intrede bij clienten. Op locatie Jasmijn kon bezoek binnenkomen via de terrasdeuren van de kamer. Om alle zorgvragers privacy te bieden zijn er buiten samen met vrijwilligers doorgangen in de heg en mooie paadjes met boomschors gemaakt. Woningen werden extra versierd met bloemen uit de tuin, er werd een feest gemaakt van het ontbijt en omdat de kapper niet kon komen zetten gastvrouwen krullers in de haren.

Op een aantal PG-woningen merkten we ook dat de rust op de woningen door de afwezigheid van bezoekers de bewoners ook vaak goed deed. Met de psychologen keken we hoe we deze positieve ervaring een plek kunnen geven in ons beleid rondom welbevinden van onze bewoners. Daarnaast moesten behandelaren en paramedici zoveel mogelijk op afstand hun werk doen. Ook hier deed het beeldbellen zijn intrede. De behandelaren hielpen bij de ontwikkeling van instructies en hebben zorgmedewerkers telefonisch ondersteund. Ondanks het gemis aan persoonlijk contact tussen behandelaren en zorg, leverde dit vaak een mooie dynamiek op. Behandelaren werden creatief in hun behandelwijzen en zorgmedewerkers konden hun professionaliteit op een andere manier inzetten. Van de eerste coronagolf hebben wij veel geleerd wat we in de tweede golf zonder aarzelen meteen konden inzetten. Behandelaren pakten meteen hun alternatieve werkwijzen op en ook de zorg was deze keer goed voorbereid.

Troostvolle nabijheid

De locaties van Zorggroep Noordwest-Veluwe hebben dagelijks te maken met de verschillende fases van palliatieve zorg. De palliatieve fase begint immers op het moment dat genezing niet (meer) mogelijk is. Zo kan er een langere periode zijn waarin er palliatieve zorg nodig is in verschillende fasen. Hospice Jasmijn verzorgt scholing op het gebied van palliatieve en terminale zorg om de deskundigheid van alle medewerkers op alle locaties te vergroten. Dit sluit aan op het Kwaliteitsplan van 2019 van de Zorggroep en het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg (2018).

In het najaar van 2020 zijn de basisscholingen palliatieve zorg weer opgestart met kleinere groepen waardoor er in het verslagjaar 30 medewerkers geschoold zijn. Ook is er in 2020 aandacht geweest voor het rapporteren in het elektronisch cli ntendossier (ECD) en het inrichten van het ECD op palliatieve zorg. Hierin valt nog winst te behalen. Alle locaties hebben een kruk gekregen die in samenwerking met Careander is beschilderd en als hulpmiddel wordt gebruikt in de palliatieve fase.

Deze kruk staat symbool voor betrokken, luisterende en bescheiden aanwezigheid van de medewerker in het proces rondom leven en sterven.

Multidisciplinair werken

In 2020 hebben de behandelaren van het Advies- en Behandelcentrum (ABC) de visie op multidisciplinair werken geevalueerd en herzien. De visie van de Zorggroep is dat iedere client persoonsgerichte zorg op maat aangeboden krijgt. Omdat bewoners van de woonzorglocaties van de Zorggroep vaak complexe en langdurige zorgvragen hebben waarbij meerdere disciplines betrokken zijn, is goede samenwerking tussen deze disciplines van groot belang. In de Zorggroep hebben we in 2020 drie instrumenten ingezet om multidisciplinair samenwerken (verder) vorm te geven: De visie op behandeling, het multidisciplinair afstemmingsoverleg (MAO) en het multidisciplinair overleg (MDO).

Visie op behandeling

Samen met alle vakgroepen is een visie op behandeling beschreven. Hierin staat hoe het Advies- en Behandelcentrum meer de focus legt op hoe zij kan bijdragen aan het welbevinden van de kwetsbare ouderen in de regio. Dit heeft geresulteerd in een visie op de behandeling van clienten met somatische klachten en een visie op de behandeling van mensen met psychogeriatrische klachten. In 2021 zal dit worden ge mplementeerd.

MAO

Het multidisciplinair afstemmingsoverleg (MAO) is een periodiek overleg tussen artsen, behandelaren en verpleegkundigen waarin kort en bondig afstemming plaatsvindt over clienten. Door de hoge frequentie van dit overleg (eens in de 4 a 6 weken) zorgt dit instrument voor regelmatig en laagdrempelig overleg over de geboden zorg. Het MAO zorgt voor input voor zowel het behandelplan als het zorgplan.

MDO

Het multidisciplinair overleg (MDO) is een overleg dat we al jaren kennen binnen de Zorggroep. Omdat zowel het multidisciplinair samenwerken als de eigen regie van de client steeds belangrijker worden, is de werkwijze van het MDO op een aantal punten aangepast. De belangrijkste aanpassing is de aanwezigheid van de cli nt en/of diens vertegenwoordiger. Daarnaast heeft het gebruik van het nieuwe ECD een belangrijkere rol gekregen in de voorbereiding en gaan we uit van digitaal vergaderen. Door de coronapandemie is de hernieuwde MDOwerkwijze nog niet volledig uitgerold, dit vindt verder plaats in 2021.

Visiedocument PG – fysiotherapie en Visiedocument PG – Somatiek logopedie

De vakgroep fysiotherapie en de vakgroep logopedie hebben een visie geschreven op hoe zij behandeling willen bieden aan de verschillende doelgroepen. Dit met als doel om scherp te krijgen wat zij kunnen bijdragen als vakgroep. Vervolgens zijn met alle disciplines gesprekken gevoerd over deze documenten en zijn de volgende punten besproken:

  1. Hulpvragen worden steeds diverser en complexer waarbij de disciplines ontzettend veel kunnen betekenen.
  2. De doelgroep verandert binnen de verpleeghuizen, de vraag rijst of het aanbod dan ook moet veranderen?
  3. De behandelaren willen snel helder krijgen wat de behoeftes van de oudere zijn om daarop goed tekunnen aansluiten met de behandeling.

Deel dit verhaal. Kies je platform!