Introductie op de Zorggroep

De Zorggroep biedt persoonsgerichte zorg op maat aan ouderen die wonen in de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Putten. Deze zorg kan variëren van lichte tot zware en complexe zorg. Met een breed pakket van diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn biedt de Zorggroep een antwoord op vragen in de totale keten van ouderenzorg. Dit doen wij zowel binnen als buiten de woonzorgcentra, dus ook aan huis. In dit hoofdstuk staat beschreven vanuit welke visie wij zorg verlenen, waar wij dit doen en op welke manier. Daarnaast staan in dit deel van het kwaliteitsjaarverslag zowel het organigram als de juridische structuur beschreven en wordt een overzicht gegeven van de kerngetallen van de Zorggroep ten aanzien van cliënten en medewerkers.

De zorg ervaren wij als erg prettig en persoonlijk. De afdelingen zijn niet enorm groot waardoor je een huiselijke omgeving hebt. Daarnaast is er een mooie tuin waar de bewoners lekker buiten kunnen.

Voor alle ouderen en chronisch zieken op de Noordwest-Veluwe
De cliënt en/of zijn naaste kan gebruik maken van de opeenvolgende mogelijkheden in ouderenzorg binnen de domeinen wonen, zorg en welzijn:

Thuiszorg (wijkverpleging) 
Woon- en zorgservice op maat, zoals personenalarmering, hulp bij huishouding, ondersteunende begeleiding, persoonlijke verzorging of (wijk)verpleging.

Casemanagement dementie
Een professioneel wijkteam biedt zorg en ondersteuning, dichtbij in de wijk. Binnen de wijkteams zijn wijkverpleegkundigen beschikbaar (casemanagers) die gespecialiseerd zijn in thuiszorg bij dementie.

Dagbegeleiding en welzijn
Wijkontmoetingscentra, maaltijden, ontmoeting, activiteiten, lotgenotencontact, informatievoorziening, geestelijke verzorging en aanvullende diensten, zoals kapsalon of pedicure.

Mantelzorgondersteuning en respijtzorg
Ondersteuning van naastbetrokkenen die hulp en ondersteuning bieden aan hun naasten, zodat zij deze waardevolle zorg vol kunnen houden.

Zelfstandig wonen in een zorgwoning
Wonen in de nabijheid van onze woonzorgcentra, met mogelijkheid tot gebruik van de faciliteiten.

Beschermd & Verzorgd Wonen
Wonen met 24-uurs verzorging/verpleging in een van onze locaties voor cli nten met psychogeriatrische en/of somatische problematiek.

Ondersteuning laatste fase leven
Ondersteuning en specialistische zorg in een beschermde omgeving (hospice) wanneer het levenseinde nadert.

Geriatrische revalidatie
Revalidatie na een ziekenhuisopname voor een periode van 3 weken tot maximaal een half jaar.

Meerzorg
In een van onze woonzorglocaties, indien extra zorg nodig is bovenop de ge ndiceerde zorg. Dit is toegekend voor 2019 en voor 2020.

Overbruggingszorg
Thuiszorg (in de vorm van huishoudelijke ondersteuning, personenalarmering, dagactiviteiten en welzijn, begeleiding, verzorging en verpleging en casemanagement dementie) aan mensen op de wachtlijst, tot er een plaats in een woonzorglocatie vrijkomt.

Kortdurende opname / Eerstelijns verblijf (ELV)
Kortdurend verblijf / ELV voor een afgebakende periode in een van onze woonzorglocaties, voor iemand die tijdelijk niet zelfstandig kan wonen.

Crisis- of spoedopname
In een van onze woonzorglocaties, in geval van een acute zorgvraag.

Regionale ondersteuning bij vragen op het gebied van zorg en welzijn
Vanuit een centraal contactpunt, het Veluws Ouderen Servicepunt (VOS), worden vragen van ouderen en huisartsen op het gebied van zorg en welzijn beantwoord.

Missie en kernwaarden

In 2020 is gewerkt aan een nieuwe missie, visie als ook aan herijkte kernwaarden en een nieuwe strategie voor de periode 2021-2025. Naar verwachting zijn deze voorjaar 2021 gereed. In 2020 hebben wij gewerkt vanuit onze bestaande missie, visie, kernwaarden en strategie. Onze missie luidt “Wij voegen waarde toe aan vitaliteit en welbevinden van ouderen vanuit een christelijke levensvisie”. Medewerkers handelen vanuit onze kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en geborgenheid.

Respect
We communiceren open, zijn oprecht betrokken en luisteren met aandacht naar een ander.

Verantwoordelijkheid
We zijn het visitekaartje van de Zorggroep. We voelen ons verantwoordelijk voor ons werk en tonen dat. We werken samen aan ons gezamenlijke doel.

Geborgenheid
We doen graag iets extra’s voor een ander; client, naastbetrokkene of collega is in vertrouwde handen!

Onze visie op zorg

Ons hogere doel is het toevoegen van waarde aan vitaliteit en welbevinden van ouderen, vanuit een christelijke levensvisie. Dit doen we vanuit de eindwaarde medemenselijkheid. Medemenselijkheid betekent voor ons: als mens tot je recht komen en tegelijkertijd volledig recht doen aan de mensen om je heen. Dit omarmen wij als het gaat om onze cli nten, maar ook om onze medewerkers en onze samenwerkingspartners.

De wijze waarop we zorg verlenen: persoonsgericht en op maat. Iedere client is uniek en wordt gezien als mens met een persoonlijke context. We hebben aandacht voor alle facetten (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel) van de oudere, van zijn leven en behoeften. Clienten ervaren nabijheid, vertrouwen, aandacht en begrip.

De mogelijkheid van eigen regie over leven en welbevinden en ‘meedoen’ is leidend, ook in de laatste levensfase. Elke client kan zoveel als mogelijk meedenken over zijn zorg en behandeling waarbij we de zorg organiseren rondom de client, samen met de familie en het netwerk van de client.

Onze ambitie

Koploper in zorg en welzijn. Met en voor elkaar. Een koploper loopt in de kopgroep en is een voorbeeld voor anderen. We worden gezien als een organisatie die de route en het tempo mede bepaalt omdat we daar de expertise, het talent en de ambitie voor hebben.

Locaties

De Zorggroep biedt zorg en verpleging, (para-)medische zorg, thuiszorg, huishoudelijke verzorging, dagbesteding en palliatieve zorg aan vanuit de volgende locaties:

– Zorgcentrum Kroondomein  | Verzorgd Wonen en eerstelijns zorg
– Zorgcentrum De Amaniet  | Beschermd & Verzorgd Wonen
– Zorgcentrum De IJsvogel | Beschermd & Verzorgd Wonen
– Zorgcentrum De Arcade | Beschermd Wonen
– Diverse locaties | Huishoudelijke verzorging, wijkverpleging en dagbesteding/dagbegeleiding

– Zorgcentrum Ittmannshof | Beschermd & Verzorgd Wonen
– Veluwse Heuvel | Thuiszorg en Volledig pakket thuis (VPT)
– Wijkontmoetingscentrum Binnenhof | Diverse activiteiten/dagbegeleiding
– Diverse locaties | Huishoudelijke verzorging, wijkverpleging en dagbesteding/dagbegeleiding

– Zorgcentrum De Schauw Beschermd & Verzorgd Wonen
– Zorgcentrum Elim Beschermd Wonen
– Diverse locaties Huishoudelijke verzorging, wijkverpleging en dagbesteding/dagbegeleiding

– De Aanleg Thuiszorg
– Zorgcentrum Randmeer | Verzorgd Wonen en eerstelijnszorg
– Zorgcentrum Weideheem | Beschermd & Verzorgd Wonen
– Zorgcentrum Boerhaavehof | Beschermd & verzorgd wonen
– Diverse locaties | Huishoudelijke verzorging, wijkverpleging en dagbesteding/dagbegeleiding

– Zorgcentrum Sonnevanck | Beschermd wonen/ Hospice/crisisbedden/kortdurende opname / eerstelijns verblijf / meerzorgwonen
– Reactiveringscentrum St Jansdal – Zorggroep Noordwest-Veluwe B.V. (Klimop) |Geriatrische revalidatie

Structuur – juridisch

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Holding is een stichting zonder winstoogmerk. Artikel 3 lid 4 statuten: De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Organigram

De in het organigram geschetste juridische structuur staat sinds 1 januari 2015. Het managementcharter geeft de juridische– en de bedrijfsorganisatorische invulling aan de besturingsprincipes.

klik op het afbeelding om te vergroten

Overzicht kerngegevens

Opvallend in de kerngegevens is dat er in 2020 minder zorg is geleverd bij de thuiszorg en de dienstverlening bekostigd vanuit de Wmo. Deze vormen van dienstverlening hebben tijdens de eerste golf grotendeels stil gelegen waardoor dit verklaard wordt. Het totaal aantal clienten binnen beschermd en verzorgd wonen is ook lager dan in 2019. De wachtlijst is in 2020 verkleind.Toekomstige cli nten zijn langer thuis gebleven omdat er geen instroom mogelijk was tijdens de lockdown en daarna omdat de bezoekregeling heel beperkt was. Dit heeft veel invloed gehad op de keuzes van toekomstige clienten en familie.

Het ziekteverzuim is ondanks het zware jaar relatief laag gebleven in 2020. Naast dat wij zien dat zorgmedewerkers enorm loyaal en betrokken zijn bij onze clienten en de Zorggroep, verklaren wij dit ook doordat er veel aandacht en ondersteuning is geweest voor alle medewerkers gedurende het jaar.

In tegenstelling tot 2019 zijn er weinig mutaties geweest in het personeelsbestand. Wij denken dat dit vooral door de crisissituatie is gekomen waardoor medewerkers die eventueel een andere keuze hadden willen maken, dit nu hebben uitgesteld.

De kerngegevens geven een mooi cijfermatig beeld van de gevolgen op hoofdlijnen van de crisis in 2020: minder beweging bij medewerkers, minder beweging bij cli nten.

klik op het afbeelding om te vergroten

Deel dit verhaal. Kies je platform!