Onze strategie

Gertjan J.A. Veening 
voorzitter raad van bestuur 

De strategische koers is voor iedereen in de Zorggroep van belang. Het is een verhaal waarvan we samen, door alle lagen van de organisatie heen, hebben gezegd: zo willen we zijn, zo willen we zorg bieden en zo willen we samenwerken en van elkaar leren. Een prachtig uitgangspunt!

Het is onze missie om liefdevol bij te dragen aan een betekenisvol leven van ouderen.

Onze koers, ons missie

Onze missie is als volgt verwoord: ​​​​​​​liefdevol bijdragen aan een betekenisvol leven van ouderen.
Van hieruit richt onze strategische koers zich op 5 pijlers, die in de jaarplannen gedetailleerder worden uitgewerkt:

  1. welbevinden en kwaliteit van leven staan centraal
  2. stabiele basis: samen leven en werken in een betrouwbare en duurzame organisatie
  3. specialist in ouderenzorg
  4. met de regio verbonden
  5. innovatie en techniek

Cultuur

Deze pijlers en onze kernwaarden vragen om een cultuur die daarbij helpend is. Als je de kwaliteit van leven en het welbevinden van mensen centraal stelt, dan kan het niet anders dan dat zij hierover zeggenschap hebben. Alleen dan voelen zij zich gehoord en gezien en kunnen ze ook zoveel mogelijk zelf regie voeren over hun leven en werk. Dat maakt het leven en je werk mooier en zinvoller.

Daarnaast wil de Zorggroep verder bouwen aan een open cultuur van waardering, met volop ruimte voor de ontwikkeling van mensen én hun kwaliteiten. Een lerende en ontwikkelende organisatie waarin je graag wilt werken!

Dienend-leiderschap en zelforganisatie

Deze gewenste cultuur geven we vorm door dienend-leiderschap goed in te bedden in de Zorggroep. Het onderwerp regie om keuzes te kunnen maken voor het welzijn van cliënten en medewerkers, krijgt vorm door het principe van zelforganisatie verder te ontwikkelen en van heldere kaders te voorzien.
Een passende leiderschapsstijl is essentieel om een betrokken, veilige, waarderende en lerende cultuur te hebben in de Zorggroep. Dienend-leiderschap kan de cultuur van eigen regie, georganiseerd vanuit zelforganisatie, maximaal ondersteunen.

Meer over

  • Dienend leiderschap in de praktijk
  • Zelforganisatie: interview

Een kijkje in de toekomst

De schaarste aan medewerkers en de (extramurale) toename van zorgvraag zullen impact krijgen op onze manier van werken.  Het vraagt flexibiliteit van medewerkers en belangstelling om zich te willen ontwikkelen en specialiseren. Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om slimmer en plezieriger te gaan werken, in plaats van harder te gaan werken. De inzet van domotica gaat ons daarbij zeker helpen. [Lees het interview Joris van Diest]  Het vasthouden en binnenhalen van bevlogen, deskundige medewerkers die een bijdrage willen leveren aan het realiseren van onze ambities, is één van de belangrijkste uitdagingen van de komende tijd. Via onder andere onze leerhuizen willen wij nieuw talent aantrekken. Ook gastvrouwen en –heren zijn niet meer weg te denken in onze woonzorglocaties, waar zij met al hun collega’s een warme bijdrage leveren aan het welzijn van bewoners.

Het welbevinden van onze bewoners en cliënten en hun kwaliteit van leven staat centraal. Daarom hebben we meer dan ooit aandacht voor alle facetten van het leven: fysiek, mentaal en spiritueel.

Welzijn centraal

Niet de ziekte, maar het welbevinden van onze cliënten en hun kwaliteit van leven staat centraal. Persoonsgerichte zorg en positieve gezondheid zijn begrippen van waaruit wij werken. Daarom hebben we meer dan ooit aandacht voor alle facetten van het leven: fysiek, mentaal en spiritueel. ‘Wat hebt u nodig voor uw welbevinden?’ Deze vraag stellen we telkens weer aan bewoners, cliënten en hun naasten. Maar ook aan onze medewerkers. Lees het interview met Job Unger

Langer vitaal thuis blijven wonen

Langer vitaal thuis blijven wonen: het is een trend die niet meer te stoppen is. Om mogelijk te maken dat ouderen zo lang mogelijk zorg thuis kunnen krijgen, intensiveren onze behandelaren hun samenwerking met de huisartsenposten. Als dat nodig is, moet de zorg thuis kunnen worden aangevuld vanuit een regionaal expertisecentrum met een polikliniek voor ouderen die de Zorggroep wil ontwikkelen. Daarnaast is het onze ambitie om onze expertise in ouderenzorg te delen met organisaties die andere vormen van zorg bieden aan ouderen, denk aan de gehandicaptenzorg en de ggz waar ouderdomsproblematiek ook steeds meer voorkomt. Onze artsen bijvoorbeeld zullen in de toekomst steeds meer ingezet worden als ‘flying doctors’ voor andere organisaties en ook de kennis van onze behandelaren en ambulante en/of gespecialiseerde verpleegkundigen zal vaker extramuraal benut worden. En samen met woningbouwcorporaties, investeerders en gemeentes tenslotte werken wij aan toekomstbestendige woningen en woonwijken waar ouderen veilig en plezierig, als onderdeel van de samenleving, kunnen blijven wonen. Daarbij zijn wij specialist in zorgverlening en zal de woonomgeving steeds meer georganiseerd worden door de cliënten zelf, in de ontwikkeling van scheiden wonen en zorg.

Samen in beweging

De eerste stappen zijn gezet en er zullen er nog vele volgen. Samen nemen we de ruimte om te leren, zodat eenieder een positieve bijdrage kan leveren aan het waarmaken van onze missie: liefdevol bijdragen aan een betekenisvol leven van ouderen.

Deel dit verhaal. Kies je platform!